Tin tức

TLG HOLDINGS

Hải Dương ủy quyền UBND cấp huyện tính giá đất

23/05/2023

Việc đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương được cho là cần thiết, khắc phục tình trạng phân tán, manh mún hiện nay, tạo điều kiện thực hiện cải cách hành chính…

Việc tính giá đất của hội đồng cấp tỉnh và cấp huyện trên cùng địa bàn cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm sự công bằng trên cùng địa bàn, tránh phát sinh khiếu kiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5, lần 3 sáng 23.5, sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc ủy quyền cho UBND cấp huyện tính giá đất cụ thể theo Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6.5.2023 của Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hướng dẫn các vấn đề liên quan về tính giá đất. Các địa phương khẩn trương thành lập bộ máy, bám sát hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai thực hiện việc tính giá đất. Trong quá trình thực hiện, các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện tại các địa phương. Việc tính giá đất của hội đồng cấp tỉnh và cấp huyện trên cùng địa bàn cần phối hợp chặt chẽ để bảo đảm công bằng trên cùng địa bàn, tránh phát sinh khiếu kiện. Quá trình thực hiện tại các địa phương nếu có khó khăn, vướng mắc cần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

Ngày 22.5, UBND tỉnh đã quyết định ủy quyền UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Văn Thực phát biểu về vấn đề ủy quyền tính giá đất cho UBND cấp huyện tại phiên họp

UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất. Thành viên Hội đồng thẩm định giá đất gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký ban hành cho đến khi Luật Đất đai năm 2013 hết hiệu lực thi hành. UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, phạm vi được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền. Định kỳ hằng quý, hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ tổng hợp, UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh, đồng thời gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính về kết quả, tình hình thực hiện các nội dung được ủy quyền…

Lan Nguyễn – Báo Hải Dương

Bài viết khác